Het laden ...

Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud

en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud

en/of diensten door ImunoBran.beworden geleverd of door een derde partij op basis van een

afspraak tussen die derde en ImunoBran.be.;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten

en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument

of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een

manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel

waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ImunoBran.be en de consument wordt

gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,

digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of

mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Identiteit

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ImunoBran.be en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

ImunoBran.be voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de

 

algemene voorwaarden bij ImunoBran.be zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo

spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de

toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,

digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling

van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ImunoBran.be gebruik maakt van

afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten

en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden

ImunoBran.be niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ImunoBran.be

direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst

van deze aanvaarding niet door ImunoBran.be is bevestigd, kan de consument de overeenkomst

ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ImunoBran.be passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ImunoBran.be

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

ImunoBran.be kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ImunoBran.be op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ImunoBran.be zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de

consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op

een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van ImunoBran.be waar de consument met klachten terecht

kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover

van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

levering.

Herroepingsplicht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende

een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ImunoBran.be mag de

consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ImunoBran.be

mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft

geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop

de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel

heeft ontvangen;

 

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft

ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale

inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave

van redenen ontbinden. ImunoBran.be mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien ImunoBran.be de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht

of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden

na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

Indien ImunoBran.be de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft

verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt

de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en

de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is

van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ImunoBran.be

hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige

wijze aan ImunoBran.be geeft de voorkeur aan een digitale melding naar info@imunobran.be

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,

zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)

ImunoBran.be. Dit hoeft niet als ImunoBran.be heeft aangeboden het product zelf af te halen. De

consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

 

voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zal de door ImunoBran.be aangeleverde

retourcode vermelden op het pakket.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ImunoBran.be verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij

de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als

ImunoBran.be niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als ImunoBran.be

aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een

materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van

de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;.

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;

of.

ImunoBran.be heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen..

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van ImunoBran.be bij herroeping

Als ImunoBran.be de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.

ImunoBran.be vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten

door ImunoBran.be in rekening gebracht voor het geretourneerde product, direct doch binnen 14

dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en het geretourneerde in

het bezit is van ImunoBran.be. Tenzij ImunoBran.be aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij

wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij

het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

ImunoBran.be gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft

gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor

de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft ImunoBran.be de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug

te betalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

ImunoBran.be kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar

alleen als ImunoBran.be dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

waarop ImunoBran.be geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt

verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door ImunoBran.be

worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt

persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de

succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra ImunoBran.bede

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde

datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en

die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die

duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn

om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan ImunoBran.be producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ImunoBran.be geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien ImunoBran.be dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Nakoming overeenkomst en extra garantie

ImunoBran.be staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen

en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ImunoBran.be er tevens voor in dat het

product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door ImunoBran.be diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie

beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de

overeenkomst tegenover ImunoBran.be kan doen gelden indien ImunoBran.beis tekortgeschoten in

de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ImunoBran.be., diens toeleverancier,

importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die

verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van

zijn deel van de overeenkomst.

Levering en uitvoering

ImunoBran.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en

bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening

van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ImunoBran.be kenbaar heeft

gemaakt.

Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal ImunoBran.be geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op

eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal ImunoBran.be het bedrag dat de consument betaald heeft

direct terugbetalen.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ImunoBran.be tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ImunoBran.be bekend

gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Transacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen

het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ImunoBran.be voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De

opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de

door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van

de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn

aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden

nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct

aan ImunoBran.be te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door

ImunoBran.be of diens gemachtigde is gewezen op de te late betaling en ImunoBran.be de

consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te

voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde

bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ImunoBran.be gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling

ImunoBran.be beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij

ImunoBran.be.

Bij ImunoBran.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door ImunoBran.be binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van

de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.

 

Privacy Statement

www.imunobran.be neemt de privacy van haar klanten serieus. Hiervoor is in de webwinkel een

aparte privacy statement opgenomen.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen ImunoBran.been de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Belgique recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze

dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager.

U kunt voor de herroeping van uw bestelling ook gebruik maken van het Europese modelformulier

voor herroeping